Täzelikler
TÜRKMEN BITARAPLYGY – döwrüň abadançylyk taglymy we hakykaty
TÜRKMEN BITARAPLYGY – döwrüň abadançylyk taglymy we hakykaty

Milli Liderimiziň «Bitarap Türkmenistan», «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan», «Türkmenistanyň Bitaraplygy: döredijiligiň we ösüşiň syýasaty», «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy», «Türk­me­nis­tan – Bi­ta­rap­ly­gyň mekany» ýaly ajaýyp k...

1 ýyl öň Dowamy


Wagyz nesihat
Wagyz nesihat

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň agzalarynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň hünärmenleriniň şeýle-de Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekde...

1 ýyl öň Dowamy


“Zehin zehinden zyýada” şygary astynda geçirilen “Hünär ussatlygy” bäsleşigi
“Zehin zehinden zyýada” şygary astynda geçirilen “Hünär ussatlygy” bäsleşigi

Belli bolşy ýaly, «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň başynda, Türkmenistanyň Prezidentiniň karary bilen «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 – 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» tassyklandy. Bu...

1 ýyl öň Dowamy


Häzirki zaman gyzdyryjy enjamlary
Häzirki zaman gyzdyryjy enjamlary

Häzirki zaman gyzdyryjy enjamlaryň kemçilikleri we artykmaçlyklary.“Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň ilkinji günleri türkmen halky üçin uly maksatlar bilen başlandy. Şanly seneler mynasybetli gurulup ulanylmaga berilýän d...

2 ýyl öň Dowamy


Häzirki döwürde “Know-How” laryň zerurlygy
Häzirki döwürde “Know-How” laryň zerurlygy

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda “Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda ata-watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda uly ösüşlere beslenýär. Ähli ulgamlarda bedew bady bilen öňe barýan güneşli ülkämiz täze açyşlaryň, o...

2 ýyl öň Dowamy


BIM tehnologiýalar we olaryň ähmiýeti
BIM tehnologiýalar we olaryň ähmiýeti

                                                                       ...

2 ýyl öň Dowamy


ANYK ÝOLLARY SALGY BERÝÄR
ANYK ÝOLLARY SALGY BERÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň Berkarar döwletimizi batly gadamlar bilen öňe äkitmek baradaky rowaçlyga beslenen başlangyçlary ozalky ýyllarda bolşy ýaly, “Türkmenistan – Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 25-nji fewralynda Ýurt Baştutanymyz...

2 ýyl öň Dowamy


“AKYLLY ŞÄHER” ULGAMYNA TARAP ÝOLDA
“AKYLLY ŞÄHER” ULGAMYNA TARAP ÝOLDA

Berkarar Döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň gurluşyk ulgamynda amala aşyrylýan öňden görüjilikli we parasatly syýasaty iň gowy daşary ýurt tejribesiniň öwrenilmegini ösen ýurtlarda şäher hojalygyny netijeli guramagyň ýörelgelerin...

2 ýyl öň Dowamy