Ylym
Häzirki döwürde “Know-How” laryň zerurlygy
Häzirki döwürde “Know-How” laryň zerurlygy

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda “Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda ata-watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda uly ösüşlere beslenýär. Ähli ulgamlarda bedew bady bilen öňe barýan güneşli ülkämiz täze açyşlaryň, o...

3 ýyl öň Dowamy


“AKYLLY ŞÄHER” ULGAMYNA TARAP ÝOLDA
“AKYLLY ŞÄHER” ULGAMYNA TARAP ÝOLDA

Berkarar Döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň gurluşyk ulgamynda amala aşyrylýan öňden görüjilikli we parasatly syýasaty iň gowy daşary ýurt tejribesiniň öwrenilmegini ösen ýurtlarda şäher hojalygyny netijeli guramagyň ýörelgelerin...

3 ýyl öň Dowamy


Mekdep kitaphanasy barha baýlaşýar
Mekdep kitaphanasy barha baýlaşýar

Gahryman Arkagadymyzyň  oýlanyşykly, öňdengörüjilikli, parasatly bilim syýsatynyň binýatlyk ýörelgelerinden we maksatlaryndan ugur alyp, ýurdumyzyň  ruhy, medeni, durmuş-ykdysady we jemgyýetçilik ösüşiniň binýady hasaplanýan  bili...

3 ýyl öň Dowamy