Hünärler
Tehniki-ykdysadyýet bölümi

Gurluşyk-binagärlik bölümi

Täzelikler
TÜRKMEN BITARAPLYGY – döwrüň abadançylyk taglymy we hakykaty
TÜRKMEN BITARAPLYGY – döwrüň abadançylyk taglymy we hakykaty

Milli Liderimiziň «Bitarap Türkmenistan», «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan», «Türkmenistanyň Bitaraplygy: döredijiligiň we ösüşiň syýasaty», «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy», «Türk­me­nis­tan – Bi­ta­rap­ly­gyň mekany» ýaly ajaýyp k...

1 ýyl öň Dowamy


Wagyz nesihat
Wagyz nesihat

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň agzalarynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň hünärmenleriniň şeýle-de Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekde...

1 ýyl öň Dowamy


“Zehin zehinden zyýada” şygary astynda geçirilen “Hünär ussatlygy” bäsleşigi
“Zehin zehinden zyýada” şygary astynda geçirilen “Hünär ussatlygy” bäsleşigi

Belli bolşy ýaly, «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň başynda, Türkmenistanyň Prezidentiniň karary bilen «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 – 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» tassyklandy. Bu...

1 ýyl öň Dowamy


Häzirki zaman gyzdyryjy enjamlary
Häzirki zaman gyzdyryjy enjamlary

Häzirki zaman gyzdyryjy enjamlaryň kemçilikleri we artykmaçlyklary.“Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň ilkinji günleri türkmen halky üçin uly maksatlar bilen başlandy. Şanly seneler mynasybetli gurulup ulanylmaga berilýän d...

1 ýyl öň Dowamy


Häzirki döwürde “Know-How” laryň zerurlygy
Häzirki döwürde “Know-How” laryň zerurlygy

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda “Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda ata-watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda uly ösüşlere beslenýär. Ähli ulgamlarda bedew bady bilen öňe barýan güneşli ülkämiz täze açyşlaryň, o...

1 ýyl öň Dowamy


BIM tehnologiýalar we olaryň ähmiýeti
BIM tehnologiýalar we olaryň ähmiýeti

                                                                       ...

1 ýyl öň Dowamy


ANYK ÝOLLARY SALGY BERÝÄR
ANYK ÝOLLARY SALGY BERÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň Berkarar döwletimizi batly gadamlar bilen öňe äkitmek baradaky rowaçlyga beslenen başlangyçlary ozalky ýyllarda bolşy ýaly, “Türkmenistan – Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 25-nji fewralynda Ýurt Baştutanymyz...

1 ýyl öň Dowamy

Paýhasly sözler