Wagyz nesihat
01.11.2021 1188
Wagyz nesihat

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň agzalarynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň hünärmenleriniň şeýle-de Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlarynyň we talyplarynyň gatnaşmagynda Hormatly Prezidentimiziň “Garaşsyzlyk-Bagtymyz” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy hem-de Ýurdumyzda “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda alynyp barylýan Döwlet derejesindäki işler barada wagyz-nesihat çäresi geçirildi.