Täzelikler
Mekdep kitaphanasy barha baýlaşýar
Mekdep kitaphanasy barha baýlaşýar

Gahryman Arkagadymyzyň  oýlanyşykly, öňdengörüjilikli, parasatly bilim syýsatynyň binýatlyk ýörelgelerinden we maksatlaryndan ugur alyp, ýurdumyzyň  ruhy, medeni, durmuş-ykdysady we jemgyýetçilik ösüşiniň binýady hasaplanýan  bili...

11 aý öň Dowamy


Orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň okuw dersleri boýunça Döwlet bäsleşigi
Orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň okuw dersleri boýunça Döwlet bäsleşigi

Hormatly Prezidentimiziň ýaşlaryň tebigy zehinini açmak we ösdürmek babatda bilim işgärleriniň öňünde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek, okuw maksatnamalaryny özleşdirmekde aýratyn ukyp-başarnyklaryny görkezen talyp ýaşlary höweslendirmek maksa...

1 ýyl öň Dowamy


Sanly Ykdysadyýetiň Gadamlary
Sanly Ykdysadyýetiň Gadamlary

Sanly Ykdysadyýetiň Gadamlary Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda BMG-niň Ösüş Maksatnamasy bilen bilelikde “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasyna ýardam bermek” atly taslamasynyň çäk...

1 ýyl öň Dowamy


Türkmenistanda sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça «Türkmentel — 2020» atly XIII halkara onlaýn maslahata gatnaşyjylara
Türkmenistanda sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça «Türkmentel — 2020» atly XIII halkara onlaýn maslahata gatnaşyjylara

Gadyrly myhmanlar!Hormatly aragatnaşyk ulgamynyň işgärleri! Sizi öňdebaryjy tehnologiýalary we innowasion işläp taýýarlamalary durmuşa işjeň ornaşdyrmakda, telekommunikasiýa ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda, ata Watanymyzy mundan...

1 ýyl öň Dowamy


2021-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanda welotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmek göz öňünde tutulýar
2021-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanda welotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmek göz öňünde tutulýar

Hökümetiň şu gün geçirilen mejlisinde habar berlişine görä, Türkmenistanda 2021-nji ýylda welotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge taýýarlyk görülýär. Türmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, ýurdumyzda guramaçylyk komitetiň düzümi dö...

1 ýyl öň Dowamy