ANYK ÝOLLARY SALGY BERÝÄR
18.03.2021 873
ANYK ÝOLLARY SALGY BERÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň Berkarar döwletimizi batly gadamlar bilen öňe äkitmek baradaky rowaçlyga beslenen başlangyçlary ozalky ýyllarda bolşy ýaly, “Türkmenistan – Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 25-nji fewralynda Ýurt Baştutanymyzyň Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşygyndaky giň manyly çykyşynda hem has aýdyň beýanyny tapdy. Bu döwletli duşuşykda ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny üstünlikli amala aşyrmakda  milli parlamentiň öňünde durýan wezipeler kesgitlendi. Mähriban halkymyzyň bagtyýar geljeginiň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmagyň üstünde tutanýerli işlemek barada deputatlaryň işine uly jogapkärçiligiň degişlidigi, Mejlisiň tutuş hukuk binýadyny hil taýdan ýokary derejede ösdürmegiň, ilkinji nobatda bolsa, durmuş ugruna gönükdirilen hukuk döwleti hökmünde ýurdumyzyň häzirki we geljekki döwrüni gönüden-göni kesgitleýän kanunlary işläp taýýarlamagyň zerurdygy ýene-de bir gezek nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, “Kanun hukuk namasy bolup durýar. Ol ýurduň jemgyýetçilik gatnaşyklaryny, raýatlaryň, kärhanalaryňdyr edaralaryň hukuklaryny we borçlaryny, jemgyýetiň hem-de döwletiň özara gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär. Şonuň esasynda adamyň hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmegiň hukuk binýadyny berkitmek parlamentiň öňünde duran esasy wezipeleriň biridir”. Hormatly Prezidentimiziň çuňňur mazmunly çykyşynda şol we beýleki wezipelere abraý bilen hötde gelmekligiň anyk ýollary birin-birin salgy berilýär.

Hormatly Prezidentimiziň giň mazmunly çykyşynda watandaşlarymyzy, ilkinji nobatda bolsa, ýaşlarymyzy Watany söýýän, ýurdumyzyň geljegi hakynda alada edýän, milli däp-dessurlarymyza biýsanyp ýaşaýan raýatlar hökmünde terbiýelemegiň halkyň ynanan wekilleriniň, her bir maşgala agzasynyň, şeýle hem ähli ugurda zähmet çekýän raýatlarymyzyň esasy maksady bolmalydygynyň aýratyn nygtalmagy ýurduň mizemezlik kuwwatynyň nämelerden gözbaş alýandygy barada çynlakaý oýlanmalydygyny salgy berýär. Hormatly Prezidentimiziň aýratyn belleýşi ýaly: “Ýaş nesillerimiziň sagdyn we hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösüşini, häzirki zaman bilimlerini ele almagyny, watançylyk ruhunda terbiýelenmegini üpjün etmek biziň baş maksadymyz bolup durýar”.     

         Hormatly Prezidentimiziň her bölümi giň okyjylar köpçüliginiň ünsüni özüne çekip bilýän gymmatly pikirlerden püre-pür bolan “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” diýlip atlandyrylan kitabynyň “Ylym-bilim durmuşa ýagty saçýar” atly bölümi ýaş nesliň bilim-terbiýesi babatda aýratyn gymmatly. Agzalan bölüm tutuşlygyna terbiýeçilik, bilim, ylym, meselesine bagyşlanyp, ondaky beýan edilýän pikirler milli pedagogikanyň aýrylmaz bölegini emele getirýär. Hormatly Prezidentimiziň kesgitleýşi ýaly: “Iň gymmatly miras terbiýe, terbiýäniň özeni bolsa ylym-bilimdir”.

         “Bilim almak, hünär öwrenmek, beden we ruhy taýdan ösmek ýaşlary terbiýelemekde köklerini asyrlardan alyp gaýdýan nusgalyk milli ýörelge bolup durýar” diýip nygtaýan hormatly Prezidentimiziň geljegimiz bolan ýaşlar baradaky aladasy ýurdumyzyň ýaşlar badadaky döwlet syýasaty bilen aýrylmaz baglanyşykly bolup, Mejlisiň deputatlary bilen bolan bu gezekki duşuşygynda hem bu meselä aýratyn üns berilmegi ata-babalarymyzyň sagdyn köklerinden gözbaş alýar. Agajyň miwe bermeginiň, onuň saýa salmagynyň daragtyň sagdyn köklerine bagly bolşy ýaly, halkyň ynanan her bir deputatynyň, her bir maşgalanyň, her bir bilim işgäriniň... nesilleriň öňündäki raýatlyk borjuny ak ýürekden berjaý etmeginde Gahryman Arkadagymyzyň anyk ýollary salgy berýän pähim-parasada ýugrulan her bir öwüt-nesihatlary ýolumyza ýagty saçýar.

Goý, mähribam Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun, her bir il bähbitli, ýurt ähmiýetli, dünýä nusgalyk tutumly işleri mundan beýläk hem rowaçlyklara beslensin!       

Gulgeldi GULGELDIÝEW,

Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebiniň direktory,

Türkmenistanyň at gazanan bilim işgäri, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty.