Hünärler
Gurluşyk-binagärlik bölümi

Ykdysadyýet bölümi

Tehniki bölümi

Täzelikler
Sanly bilim portaly
Sanly bilim portaly

Sanly bilim portaly

3 aý öň Dowamy


“MERMER” SPORT TOPARYNYŇ ÝEŇŞI
“MERMER” SPORT TOPARYNYŇ ÝEŇŞI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ylymly-bilimli, berkarar Watanymyzy has hem beýgeltmäge ukyply hakyky watansöýüji ýaş nesilleri terbiýeläp ýetişdirmekde alnyp barylýa...

11 aý öň Dowamy


TÜRKMEN BITARAPLYGY – döwrüň abadançylyk taglymy we hakykaty
TÜRKMEN BITARAPLYGY – döwrüň abadançylyk taglymy we hakykaty

Milli Liderimiziň «Bitarap Türkmenistan», «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan», «Türkmenistanyň Bitaraplygy: döredijiligiň we ösüşiň syýasaty», «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy», «Türk­me­nis­tan – Bi­ta­rap­ly­gyň mekany» ýaly ajaýyp k...

2 ýyl öň Dowamy


Wagyz nesihat
Wagyz nesihat

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň agzalarynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň hünärmenleriniň şeýle-de Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekde...

2 ýyl öň Dowamy


“Zehin zehinden zyýada” şygary astynda geçirilen “Hünär ussatlygy” bäsleşigi
“Zehin zehinden zyýada” şygary astynda geçirilen “Hünär ussatlygy” bäsleşigi

Belli bolşy ýaly, «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň başynda, Türkmenistanyň Prezidentiniň karary bilen «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 – 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» tassyklandy. Bu...

3 ýyl öň Dowamy


Häzirki zaman gyzdyryjy enjamlary
Häzirki zaman gyzdyryjy enjamlary

Häzirki zaman gyzdyryjy enjamlaryň kemçilikleri we artykmaçlyklary.“Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň ilkinji günleri türkmen halky üçin uly maksatlar bilen başlandy. Şanly seneler mynasybetli gurulup ulanylmaga berilýän d...

3 ýyl öň Dowamy


Häzirki döwürde “Know-How” laryň zerurlygy
Häzirki döwürde “Know-How” laryň zerurlygy

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda “Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda ata-watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda uly ösüşlere beslenýär. Ähli ulgamlarda bedew bady bilen öňe barýan güneşli ülkämiz täze açyşlaryň, o...

3 ýyl öň Dowamy

Paýhasly sözler